خرید و اجاره سرور BigBlueButton

BigBlueButton سرور اختصاصی 100 کاربر همزمان - پلن C1


 
900,000 تومان
ماهانه

100 کاربر همزمان
تعداد کلاس - نامحدود
فونت فارسی ایران سنس
ضبط وبینار
100 گیگابابت فضای ذخیره سازی - SSD
سرور اختصاصی
سرور داخل ایران
ترافیک نیم بهاء
پشتیبانی آنلاین
تحویل2 الی 6 ساعت


BigBlueButton سرور اختصاصی 150 کاربر همزمان - پلن C2


 
1,350,000 تومان
ماهانه

150کاربر همزمان
تعداد کلاس - نامحدود
فونت فارسی ایران سنس
ضبط وبینار
150 گیگابابت فضای ذخیره سازی - SSD
سرور اختصاصی
سرور داخل ایران
ترافیک نیم بهاء
پشتیبانی آنلاین
تحویل2 الی 6 ساعت


BigBlueButton سرور اختصاصی200 کاربر همزمان - پلن C3


 
1,800,000 تومان
ماهانه

200 کاربر همزمان
تعداد کلاس - نامحدود
فونت فارسی ایران سنس
ضبط وبینار
200 گیگابابت فضای ذخیره سازی - SSD
سرور اختصاصی
سرور داخل ایران
ترافیک نیم بهاء
پشتیبانی آنلاین
تحویل2 الی 6 ساعت


BigBlueButton سرور اختصاصی 250 کاربر همزمان - پلن C4


 
2,250,000 تومان
ماهانه

250 کاربر همزمان
تعداد کلاس - نامحدود
فونت فارسی ایران سنس
ضبط وبینار
250 گیگابابت فضای ذخیره سازی - SSD
سرور اختصاصی
سرور داخل ایران
ترافیک نیم بهاء
پشتیبانی آنلاین
تحویل2 الی 6 ساعت


BigBlueButton سرور اختصاصی 300 کاربر همزمان - پلن C5


 
2,700,000 تومان
ماهانه

300 کاربر همزمان
تعداد کلاس - نامحدود
فونت فارسی ایران سنس
ضبط وبینار
300 گیگابابت فضای ذخیره سازی - SSD
سرور اختصاصی
سرور داخل ایران
ترافیک نیم بهاء
پشتیبانی آنلاین
تحویل2 الی 6 ساعت


BigBlueButton سرور اختصاصی 400 کاربر همزمان - پلن C6


 
3,600,000 تومان
ماهانه

400 کاربر همزمان
تعداد کلاس - نامحدود
فونت فارسی ایران سنس
ضبط وبینار
400 گیگابابت فضای ذخیره سازی - SSD
سرور اختصاصی
سرور داخل ایران
ترافیک نیم بهاء
پشتیبانی آنلاین
تحویل2 الی 6 ساعت